Informativní schůzka pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

10.10.2016 08:26

V pondělí 3. října 2016 v 15 hodin se uskutečnila v naší Základní škole a Mateřské škole v Hanušovicích informativní schůzka pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – např. s poruchou učení, chování, s vadou řeči, s více vadami, se sluchovým a  mentálním postižením i zdravotním a sociálním znevýhodněním.

Náplní této informativní schůzky bylo navázat spolupráci s rodiči, ukázat nové formy práce ve výuce i v nápravě z českého jazyka, poskytnout informace při domácí přípravě žáků, zodpovědět veškeré dotazy směřující k zařazení žáka do integrace včetně komplexního a  kontrolního vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně či speciálním pedagogickém centru, vytvoření individuálního vzdělávacího plánu na základě žádosti zákonných zástupců, správný výběr cizího jazyka jako jedné z forem volitelných předmětů, využití testů profesní orientace při zodpovědném výběru střední školy i budoucího povolání.

Dalším námětem uvedeného setkání bylo poskytnout rodičům aktuální informace souvisejících s novou legislativou na téma společného vzdělávání dle vyhlášky č.27/2016 o  vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a seznámení s vyhláškou ze dne 2. června 2016, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a  školských poradenských zařízeních v návaznosti na novelu školského zákona 82/2015 Sb.

 Zákonní zástupci žáka byli podrobně informováni o možnostech poskytnutí podpůrných opatření potřebnému žákovi. Zpočátku prostřednictvím 1. stupně bez využití služeb pedagogicko-psychologické poradny formou Plánu pedagogické podpory, který bude nejméně 3 měsíce realizován a následně školou vyhodnocen. Až v případě, že podpůrná opatření v Plánu pedagogické podpory nebudou dostačující, je vhodné využít vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně či speciálně pedagogickém centru. Podpůrná opatření se týkají také vyrovnávání podmínek u přijímacího řízení na střední školy a úpravy podmínek při ukončování studia, obdobně jako tomu bylo až dosud pouze u maturitní zkoušky.

Novinkou v souvislosti s kontrolními speciálně pedagogickými vyšetřeními je skutečnost, že zákonný zástupce nejdříve objedná své dítě ve školském poradenském zařízení a  následně pak požádá třídního učitele žáka o zpracování Pedagogické zprávy školy a  podepíše písemnou žádost o vyšetření.

 

                       

                                                                                                                              PaedDr. Vladimíra Žídková

                                                                                                                              výchovná poradkyně školy