Informativní schůzka pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

05.10.2017 12:47

V pondělí 2. října 2017 v 15 hodin se uskutečnila v naší Základní škole a Mateřské škole v Hanušovicích informativní schůzka pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění  či užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření za využití speciálních učebnic a kompenzačních pomůcek.

Náplní této informativní schůzky bylo navázat spolupráci s rodiči, ukázat nové formy práce ve výuce, v pedagogické intervenci – podpora přípravy na školu, rozvoj učebního stylu žáka, v předmětu speciálně pedagogické péče, poskytnout informace při domácí přípravě žáků, zodpovědět veškeré dotazy směřující k zařazení žáka do integrace včetně komplexního a  kontrolního vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně či speciálním pedagogickém centru, vytvoření individuálního vzdělávacího plánu na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonných zástupců, správný výběr cizího jazyka jako jedné z forem volitelných předmětů, využití testů profesní orientace při zodpovědném výběru střední školy i budoucího povolání.

Dalším námětem uvedeného setkání bylo poskytnout rodičům aktuální informace souvisejících s novou legislativou na téma společného vzdělávání dle novely vyhlášky č.27/2016 Sb., o  vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a  seznámení s vyhláškou ze dne 2. června 2016, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 o  poskytování poradenských služeb ve školách a  školských poradenských zařízeních 197/2016 Sb. v návaznosti na novelu školského zákona 82/2015 Sb.

 Zákonní zástupci žáka byli podrobně informováni o možnostech poskytnutí podpůrných opatření potřebnému žákovi. Zpočátku prostřednictvím 1. stupně bez využití služeb pedagogicko-psychologické poradny formou Plánu pedagogické podpory, který bude nejméně 3 měsíce realizován a následně školou vyhodnocen. Až v případě, že podpůrná opatření v Plánu pedagogické podpory nebudou dostačující, je vhodné využít vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně či speciálně pedagogickém centru. Podpůrná opatření se týkají také vyrovnávání podmínek u přijímacího řízení na střední školy a úpravy podmínek při ukončování studia, obdobně jako tomu bylo až dosud pouze u maturitní zkoušky.

Novinkou v souvislosti s kontrolními speciálně pedagogickými vyšetřeními je skutečnost, že zákonný zástupce nejdříve objedná své dítě ve školském poradenském zařízení a  následně pak požádá třídního učitele žáka o zpracování Pedagogické zprávy školy a  podepíše písemnou žádost o vyšetření.

                                                                                                                 PaedDr. Vladimíra Žídková

                                                                                                                 výchovná poradkyně školy