Projektový den sedmých ročníků "Odpady v naší škole a v našem městě"

19.10.2016 16:01

    Dne 19. října 2016 se žáci sedmých tříd v rámci environmentálního vzdělávání zúčastnili projektu "Odpady v naší škole a našem městě". Úkolem žáků bylo provést průzkum, zda žáci a zaměstnanci hanušovické školy a občané města Hanušovice třídí odpad a které využitelné složky komunálního odpadu třídí nejčastěji. Využili k tomu práci v terénu a dostupných zdrojů na internetu a dalších potřebných materiálů.

    Žáci byli rozděleni do tří skupin. Každá ze skupin měla k dispozici pracovní listy, do kterých si zaznamenávala zjištěné údaje.

    První skupinka pod vedením pana učitele Rajnohy byla rozdělena ještě do tří týmů. Každý tým v průběhu práce hledal odpovědi na určité otázky. Hlavním cílem jednotlivých týmů bylo zjistit např.:

- Jaký odpad ve škole vzniká nejčastěji a proč?

- Zda naše škola třídí odpad a který druh odpadu třídí?

- Kdo sváží komunální odpad v naší škole?

- Kdo zodpovídá za odpad vytvořený ve škole a kdo s ním dále zachází?

- Zda vzniká ve škole i nějaký nebezpečný odpad?

- Význam slova "recyklace"

- Co je "zelený bod" a jak se označuje?

- Jak vypadá značka recyklace?

- Přiřadit správné barvy kontejnerů na tříděný odpad a správně zařadit vzniklé druhy odpadu.

  Druhá skupinka pod vedením paní učitelky Svobodové se vydala na Městský úřad v Hanušovicích, do sběrného dvora a mezi občany města. Jejich cílem bylo zjistit odpovědi na níže uvedené otázky:

- Kolik Kč,- platí za rok obyvatelé města Hanušovice za odvoz komunálního odpadu?

- Kde se ve městě nachází sběrný dvůr a co je možné do něj ukládat?

- Co je sběrna druhotných surovin a kde se nachází?

- Kam se odváží komunální odpad a co se s ním děje dál?

- Jaký je rozdíl mezi nebezpečným a směsným odpadem?

- Kde můžou občané odevzdat kovy?

- Co se stane, když se odpad bez třídění vyhodí do koše?

    Dále také tato skupinka na základě dotazníkového šetření mezi oslovenými občany zjišťovala, kolik z nich třídí odpad a jaké druhy. (Např. papír, sklo, nápojové kartony, baterie, nebezpečný odpad, bioodpad aj..).

    Na MěÚ v Hanušovicích se žáci také dozvěděli, kolik vyprodukovali občané města Hanušovice odpadu za rok 2015 v jednotlivých složkách. (Tzn. kolik tun papíru a lepenky, skla, plastů, biologického odpadu, směsného komunálního odpadu a objemného odpadu).

  Třetí skupinka pod vedením pana učitele Jordy měla za úkol nafotit, jak občané města třídí odpad. Všichni členové týmu si vytyčili trasu od benzinové pumpy po sídliště Holba a zjišťovali, jaké druhy nádob mají obyvatelé města v jednotlivých částech k dispozici a jaké vzdálenosti musí přibližně k nádobám na tříděný odpad urazit.

Závěrem k projektu:

    I přes nepříznivé počasí se projekt vydařil a splnil své dílčí cíle. V průběhu projektového dne zjistili žáci níže uvedené informace:

- Žáci rozumí pojmu "odpad".

- Ví, jak odpad vzniká, jak se dělí, třídí a co se s ním děje dál.

- Seznámili se s pojmy s odpadového hospodářství a upřesnili si jejich význam. (Např. recyklace, recyklační symbol, bioodpad, velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad, sběrný dvůr, komunální odpad, aj..)

- Dozvěděli se, jak vzniku odpadů předcházet a jak jej minimalizovat.

- Zjistili, kam mohou odnést např. úspornou žárovku, televizi, textil, plechovku od barev, zrcadlo, krabici od mléka, shrabané listí aj..).


              Mgr. Tomáš Rajnoha, koordinátor projektu

Foto: