Plán výchovného poradce

 

Srpen

 

- připravit podklady pro statistické zpracování počtu integrovaných žáků (zprávy PPP a SPC)

- aktualizovat nástěnky k volbě povolání – střední školy a učiliště v ČR

- aktualizovat nástěnku s nejlepšími žáky školy

- průběžně zajišťovat vypracování posudků třídními učiteli na jednotlivé žáky pro městský úřad, policii či soud

- seznámit třídní učitele se způsoby řešení neomluvené absence, konáním výchovných komisí, s tvorbou individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s plánem pedagogické podpory, s termíny školní samosprávy

 

 

Září

 

- zpracovat měsíční plán poradenského pracoviště na naší škole

- doplnit evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných žáků  

- seznámit třídní učitele se zprávami z komplexních pedagogicko-psychologických vyšetření žáků v průběhu letních prázdnin či přestupu žáků z jiné základní školy

- zajistit odeslání doporučení k integraci či zpráv z kontrolních vyšetření žáků v PPP v případě přestupu žáka na jinou základní školu

- zajistit vypracování individuálních vzdělávacích plánů pedagogickými pracovníky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

- spolupracovat se školním metodikem prevence při sestavování preventivního programu pro školu (žáci ze znevýhodněného sociálněkulturního prostředí, protidrogová prevence, šikanování, vandalismus, rizikové chování)

- zjistit počet žáků, kteří budou končit povinnou školní docházku v nižším ročníku

- informovat žáky a jejich zákonné zástupce o činnosti školního poradenského pracoviště, o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb

- poskytnout rodičům poradenství s ohledem na očekávání a předpoklady žáků – ve spolupráci s třídními učiteli

- v rámci prevence rizikového chování žáků vybrat 3 žáky 9. ročníku k reprezentaci naší školy v prezentačně-soutěžní aktivitě – Den policistou – ve spolupráci se Střediskem volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris v Šumperku na Územním odboru Policie ČR v Šumperku – 27. 9. 2016

- zapojit se do vzdělávacího programu Pedagogicko-psychologické poradny v Šumperku v rámci projektu: „Podpora pedagogů na poli prevence II.“ – účast na semináři: „Právní aspekty rizikového chování u dětí a dospívajících ve škole“ – 20. 9. 2016

 

 

Říjen

 

- schůzka školní samosprávy I. a II. stupně

- podat návrhy na vyšetření žáků v PPP a SPC

- zajistit návštěvu pracovníků PPP a SPC Šumperk na naší škole za účelem potvrzení a kontroly individuálních vzdělávacích plánů integrovaných žáků

- uspořádat besedy k volbě povolání pro vycházející žáky s profesními odborníky i zástupci středních škol

- seznamovat vycházející žáky s nabídkami studijních a učebních oborů na SŠ

- nabídnout žákům studium na SŠ s uměleckým zaměřením a informovat je o způsobu vyplňování přihlášek a termínu jejich odevzdání

- rozdat žákům přihlášky ke studiu do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou

- průběžně informovat rodiče vycházejících žáků prostřednictvím Hanušovických novin – rubrika – Volba povolání či na školním webu

- aktualizovat nástěnky s volbou povolání

- uskutečnit informativní schůzku pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vyučujícími českého, anglického, německého a ruského jazyka 1. a 2. stupně – 3. 10. 2016

- účastnit se dalšího vzdělávání výchovného poradce – školení, semináře, setkání výchovných poradců: SŠ gastronomie a farmářství Jeseník

- informovat žáky 8. a 9. tříd a jejich rodiče o konání ,,Burzy práce a vzdělání v Olomouckém kraji“ vyjadřující motto:,, Hledej práci tam, kde skutečně je“ – 13. 10. 2016 v KD Šumperk za účasti 20 významných zaměstnavatelů, zejména z Olomoucka, Prostějovska, Přerovska a   Šumperska (např. z odvětví strojírenství, elektrotechniky, stavebnictví, dopravy, potravinářství a zdravotnictví) včetně zástupců 15 středních a vysokých škol

- zúčastnit se setkání výchovných poradců na Městském úřadu v Šumperku -  6. 10. 2016

- zapojit se do vzdělávacího programu Pedagogicko-psychologické poradny v Šumperku v rámci projektu:„ Podpora pedagogů na poli prevence“ – účast na semináři: „Nové možnosti práce se třídou“ – 19. 10. 2016

- účastnit se projektu Pedagogicko-psychologické poradny v Šumperku: „Podpora pedagogů na poli prevence“ – účast na supervizním setkávání – 11. 10. 2016

  dle aktuální nabídky jsou řešeny konkrétní příklady z praxe supervizní metodou (Balintovská skupina

 

 

Listopad

 

- schůzka školní samosprávy I. a II. stupně 

- informovat na pedagogické radě o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami a o předběžném zájmu vycházejících žáků vzdělávat se ve studijních a učebních oborech středních škol 

- pořádat besedy k volbě povolání pro vycházející žáky s pracovníky středních škol

- organizovat setkání rodičů vycházejících žáků se zástupci SŠ Šumperska, Jesenicka a Zábřežska na naší základní škole – volba povolání - zajistit účast vycházejících žáků na Prezentační výstavě středních škol a odborných učilišť „Scholaris 2016“ na Gymnáziu v Šumperku

- rozdat a zkontrolovat přihlášky na střední školy do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou

- rozdat zápisové lístky ke vzdělávání ve střední škole (konzervatoři dle evidenčních čísel)

- informovat žáky a jejich zákonné zástupce o činnosti dalších poradenských služeb v regionu (úřad práce, sociální péče, krizová centra…) 

- zpracovat informace významné pro volbu dalšího studia nebo pro jiné formy přípravy na povolání a předat je žákům, rodičům a pedagogickým pracovníkům

- aktualizovat nástěnky s volbou povolání

- účastnit se dalšího vzdělávání výchovného poradce – školení a semináře

- zapojit se do vzdělávacího programu Pedagogicko-psychologické poradny v Šumperku v rámci projektu: „Podpora pedagogů na poli prevence“; účast na semináři: „Adekvátní vztah pedagoga se žákem“ a supervizním setkání – 15. 11. 2016                                            

 

 

Prosinec

 

- schůzka školní samosprávy I. a II. stupně

- rozdat vycházejícím žákům přihlášky ke studiu na SŠ a vysvětlit jim způsob jejich vyplňování

- získávat odborné informace zejména z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytovat je ostatním pedagogickým pracovníkům

- metodicky pomáhat učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům školy v otázkách pedagogicko-psychologických aspektů vzdělávání a kariérového rozhodování žáků

- zajišťovat pro práci pedagogických pracovníků školy nové metody pedagogické diagnostiky a intervence zaměřené na pomoc při hledání souvislostí mezi osobními zájmy a schopnostmi žáků na jedné straně a jejich profesními perspektivami a šancemi na straně druhé

- seznámit žáky a jejich zákonné zástupce s dny otevřených dveří na SŠ a OU prostřednictvím tisku – Hanušovické noviny, konzultační dny pro rodiče a žáky, školní web, nástěnky

- aktualizovat nástěnky s volbou povolání

- účastnit se dalšího vzdělávání výchovného poradce – školení a semináře

- zapojit se do projektu Pedagogicko-psychologické poradny v Šumperku: „Podpora pedagogů na poli prevence“ – účast na supervizním setkávání – 7. 12. 2016 – dle aktuální nabídky jsou řešeny konkrétní případy z praxe supervizní metodou (Balintovská skupina)

 

 

Leden

 

- schůzka školní samosprávy I. a II. stupně

- informovat na pedagogické radě o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami

- v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciovat a podílet se na vyhledávání a orientačním šetření žáků,  jejichž vývoj a vzdělání vyžadují zvláštní pozornost – plán pedagogické podpory

- předkládat zákonným zástupcům žáka a řediteli školy návrhy na další péči školy o tyto žáky, případně návrhy na zajištění péče odborného zařízení, např. PPP, SPC apod.

- projednat způsob hodnocení a klasifikace u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

- zajistit individuální vyšetření k volbě povolání a individuální poradenství – ve spolupráci s třídními učiteli

- aktualizovat nástěnky s volbou povolání

- účastnit se dalšího vzdělávání výchovného poradce – školení a semináře

 

 

Únor

 

- schůzka školní samosprávy I. a II. stupně

- zkontrolovat vyplněné přihlášky na SŠ

- udržovat informovanost školy o nabídce akcí zaměřených na informování veřejnosti v oblasti uplatnění na trhu práce, nabídce pracovních míst a volbě povolání – výstavy, dny otevřených dveří, veřejné semináře – pořádaných v obci a regionu, příspěvky do Hanušovických novin či na školní web

- aktualizovat nástěnky s volbou povolání

- účastnit se dalšího vzdělávání výchovného poradce – školení a semináře

- zajistit kontrolní pedagogicko-psychologické vyšetření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jimž v srpnu 2017 končí doporučení k integraci

- průběžně zajišťovat vypracování posudků třídními učiteli na jednotlivé žáky pro městský úřad, policii či soud

 

 

Březen

 

- schůzka školní samosprávy I. a II. stupně

- průběžně hodnotit efektivitu individuálních vzdělávacích programů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci s pracovníky PPP, SPC Šumperk

- zpracovat návrh na zakoupení kompenzačních pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

- zaslat podklady od třídních učitelů pro vyšetření žáků v PPP či SPC, jimž končí platnost doporučení k integraci

- zajistit depistáž žáků prvních tříd v PPP a SPC Šumperk či  v SPC Schola Viva v Šumperku

- aktualizovat nástěnky s volbou povolání

- účastnit se dalšího vzdělávání výchovného poradce – školení a semináře

- průběžně zajišťovat vypracování posudků třídními učiteli na jednotlivé žáky pro městský úřad, policii či soud

 

 

Duben

 

- schůzka školní samosprávy I. a II. stupně

- informovat na pedagogické radě o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami a seznámit s výsledky 1. kola přijímacího řízení žáků na SŠ

- poskytnout odbornou pomoc při odvolacích řízeních do SŠ

- zorganizovat pohovor s rodiči nepřijatých žáků, doporučení dalšího postupu, nabídka volných míst na SŠ

- provádět skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence u žáků 8. tříd

- aktualizovat nástěnky s volbou povolání

- účastnit se dalšího vzdělávání výchovného poradce – školení a semináře

- průběžně zajišťovat vypracování posudků třídními učiteli na jednotlivé žáky pro městský úřad, policii či soud

 

 

Květen

 

- schůzka školní samosprávy I. a II. stupně

- zpracovat údaje po 2. kole  přijímacím řízení do SŠ

- poskytnout odbornou pomoc při odvolacích řízeních do SŠ

- zorganizovat pohovor s rodiči nepřijatých žáků, doporučení dalšího postupu, nabídka volných míst na SŠ

- spolupracovat s Informačním poradenským střediskem (IPS) Úřadu práce v Šumperku

- zajistit exkurzi na IPS za účelem využití jimi poskytovaných informačních služeb pro žáky 8. tříd

- aktualizovat nástěnky s volbou povolání

- účastnit se dalšího vzdělávání výchovného poradce – školení a semináře

- průběžně zajišťovat vypracování posudků třídními učiteli na jednotlivé žáky pro městský úřad, policii či soud

 

 

Červen

 

- schůzka školní samosprávy I. a II. stupně

- zajistit doplnění osobních záznamů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami třídními učiteli do evidenčních karet

- zpracovat návrh na zařazení žáků do speciálních škol

- podílet se na zpracování tematických plánů se zaměřením na volbu povolání – občanská a rodinná výchova, pracovní činnosti

- zpracovat vyhodnocení žáků po přijímacím řízení do SŠ a podat informace na pedagogické radě včetně počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

- zkontrolovat vypracovaná závěrečná hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v individuálních vzdělávacích plánech ve školním roce 2016/2017

- průběžně zajišťovat vypracování posudků třídními učiteli na jednotlivé žáky pro městský úřad, policii či soud

- reprezentovat naši školu v rámci projektu na podporu technického vzdělávání Pardubického kraje: „TECHNOhrátky 2017 na SOU opravárenském v Králíkách – seznámení zajímavou formou s učebním oborem  - opravář zemědělských strojů – žáci 7. – 9. ročníků

 

 

 

 

PaedDr. Vladimíra Žídková 

                                                                                                                   výchovný poradce

                                                                                                                 ZŠ a MŠ Hanušovice